VODOVODNA PREDUZEĆA IZ TRI DRŽAVE ZAVRŠILA ZAJEDNIČKI PROJEKAT

Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Na za­vr­šnoj ra­di­o­ni­ci pro­jek­ta ,,Ja­ča­nje ka­pa­ci­te­ta vo­do­vod­nih pred­u­ze­ća u re­gi­o­nu, uz po­re­đe­nje ključ­nih po­ka­za­te­lja po­slo­va­nja”, pred­stav­ni­ci tri vo­do­vod­na pred­u­ze­ća iz tri dr­ža­ve pre­zen­to­va­li su šta je ura­đe­no to­kom tra­ja­nja pro­jek­ta. U re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta uče­stvo­va­li su JP „Vo­do­vod Bi­stri­ca” iz Bi­je­log Po­lja, JKP ,,Lim” iz Pri­je­po­lja i JKP ,,6 mart” iz Go­ra­žda. Po­dr­šku pro­jek­ti dao je In­sti­tut za hi­dro­teh­ni­ku Gra­đe­vin­skog fa­kul­te­ta u Sa­ra­je­vu.

Pre­ma ri­je­či­ma Mi­la­na Bu­la­to­vi­ća, iz­vr­šnog di­rek­to­ra JP „Vo­do­vod Bi­stri­ca”, pro­je­kat je uspje­šno re­li­zo­van, a imao je za cilj da una­pri­je­di upra­vlja­nje vo­do­vod­nih pred­u­ze­ća ka­ko bi se po­bolj­šao kva­li­tet uslu­ga ko­je ona pru­ža­ju ko­ri­sni­ci­ma.
- Kroz ovaj pro­je­kat do­pri­ni­je­li smo una­pre­đe­nju po­slov­ne prak­se tri vo­do­vod­na pred­u­ze­ća, na­ba­vlje­na je po­treb­na kom­pju­ter­ska opre­ma, a za­po­sle­ni su una­pri­je­di­li svo­ja zna­nja i vje­šti­ne kad je u pi­ta­nju iz­ra­da ge­o­graf­skog in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma. Ta­ko­đe, ura­đe­na je i ana­li­za ključ­nih po­ka­za­te­lja uspje­šno­sti po­slo­va­nja uz ja­san plan in­ve­sti­ci­ja. Šest za­po­sle­nih iz tri pred­u­ze­ća pro­šla su uspje­šno obu­ku di­gi­ta­li­za­ci­je po­sto­je­će mre­že i iz­ra­de GIS-a, a vo­do­vod­na pred­u­ze­ća su opre­mlje­na po­treb­nom opre­mom i ne­do­sta­ju­ćim soft­ve­ri­ma, što će do­pri­ni­je­ti po­bolj­ša­nju si­ste­ma fak­tu­ri­sa­nja i vo­đe­nja knji­go­vo­stva osnov­nih sred­sta­va, kao i mje­re­nje po­tro­šnje, što će osna­ži­ti na­ša fi­nan­sij­ska po­slo­va­nja –na­veo je Bu­la­to­vić.
Sa­dik Si­laj­džić, di­rek­to­ra JKP ,,6. mart” iz Go­ra­žda, na­gla­sio je do­bru sa­rad­nju vo­do­vod­nih pred­u­ze­ća.
- Iz­vr­ši­li smo raz­mje­nu is­ku­sta­va i mi­šlje­nja sa pre­da­va­či­ma iz stru­ke, i upo­re­di­li or­ga­ni­za­ci­ju i ra­ci­o­na­li­za­ci­ju sa ko­le­ga­ma iz Bi­je­log Po­lja i Pri­je­po­lja – is­ta­kao je Si­laj­džić, do­da­ju­ći da vo­do­snab­di­je­va­nje u Go­ra­ždu funk­ci­o­ni­še na prin­ci­pu elek­trič­ne ener­gi­je, dok su vo­do­vo­di u Bi­je­lom Po­lju i Pri­je­po­lju gra­vi­ta­ci­o­ni si­ste­mi što do­pri­no­si ma­njim ci­je­na­ma utro­ška vo­de.Teh­nič­ki ru­ko­vo­di­lac JKP ,,Lim” iz Pri­je­po­lja Da­ni­ca Cvi­jo­vić ka­že da je ovaj pro­je­kat od ve­li­kog zna­ča­ja za Pri­je­po­lje, na­gla­ša­va­ju­ći da je ge­o­graf­sko- in­for­ma­ci­o­ni si­stem (GIS), za­po­čet još pri­je 15 go­di­na i da je sa­da do­ve­den do kra­ja.
- Sa­da će­mo u elek­tron­skoj for­mi ima­ti sve po­dat­ke za vo­do­vod­nu mre­žu i si­stem – na­gla­si­la je Cvi­jo­vi­će­va, do­da­ju­ći da je di­stri­bu­tiv­no – se­kun­dar­na tra­sa vo­do­vo­da oko 90 ki­lo­me­ta­ra i oko 60 ki­lo­me­ta­ra pri­klju­ča­ka.
Pro­je­kat je fi­nan­si­rao Du­nav­ski pro­gram za vo­de za či­je funk­ci­o­ni­sa­nje su obez­bi­je­đe­na sred­stva kroz vi­še­do­na­tor­ski fond ko­jim upra­vlja Svjet­ska ban­ka.Ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta bi­la je 89.000 eura, od če­ga je 75.000 obez­bi­je­đe­no kroz fond ko­jim upra­vlja Svjet­ska ban­ka, a pre­o­sta­li dio od 24.000 eura obez­bi­je­di­li su uče­sni­ci pro­jek­ta.

 

Pročitano 28958 puta

Korisni linkovi

opstina

Najnoviji članci