Statut

Na osnovu člana 18 stav 1. tačka 8) Zakona o javnim preduzedima („Službeni glasnik RS“,
broj 119/12) i člana 36. stav 1. tačka 8) Odluke o izmeni Odluke o organizovanju komunalne
radne organizacije „Lim“ Prijepolje kao Javnog komunalnog preduzeda („Službeni glasnik
opštine Prijepolje broj 4/2013“) Upravni odbor Javnog komunalnog preduzeda „Lim“ Prijepolje
na sednici, koja je održana dana 27.05.2013. godine je doneo:


S T A T U T
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „LIM“ PRIJEPOLJE
I OPŠTE ODREDBE


Član 1.
Javno komunalno preduzede ”Lim” Prijepolje (u daljem tekstu: Preduzede) je osnovano
radi obezbeđivanja uslova za: sakupljanje, prečišdavanje i distribuciju vode, prečišdavanje i
odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnju i distsribuciju toplotne energije,
upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje grobljima i vršenje pogrebnih usluga, upravljanje
pijacama, održavanje čistode na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina.
Član 2.
Preduzede je osnovano i posluje radi obezbeđivanja trajnih uslova za obavljanje
delatnosti iz Odluke o izmeni Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Lim“
Prijepolje kao Javnog komunalnog preduzeda i urednog zadovoljavanja potreba krajnjih
korisnika usluga.
Član 3.
Ovim Statutom regulisana su osnovna pitanja od značaja za organizovanje i poslovanje
Preduzeća, a naročito:
naziv i sedište osnivača,
poslovno ime, sedište, pečat i štambilj i statusne promene Preduzeća,
delatnost Preduzeća,
zastupanje Preduzeća,
imovina Preduzeća,
prava i obaveze Preduzeća i osnivača i obezbeđivanje zaštite opšteg interesa
planiranje rada i razvoja,
poslovanje, utvrđivanja i raspoređivanje dobiti, pokride gubitaka i snošenje rizika,
uslovi i način zaduživanja,
organi Preduzeda,
imovina koja se ne može otuđiti,
poremedaji u radu usled više sile,
radni odnosi,
bezbednost i zdravlje na radu,
zaštita životne sredine,

javnost rada Preduzeća,
dostupnost informacija,
poslovna tajna,
druga pitanja od značaja za nesmetano obavljanje delatnosti za koju je osnovano
Preduzede
II PODACI O OSNIVAČU
Član 4.
Osnivač Preduzeća je Opština Prijepolje, Trg Bratstva i jedinstva broj 1. matični br.6789919


Prava osnivača ostvaruje Skupština opštine Prijepolje.
III ODGOVORNOST ZA OBAVEZE
Član 5.
Preduzede ima status pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim
zakonom.
Preduzede u pravnom prometu sa tredim licima ima sva ovlašdenja i istupa u svoje ime i
za svoj račun.
Član 6.
Preduzede za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.
Osnivač ne odgovara za obaveze Preduzeda, osim u slučajevima propisanim zakonom.
IV
POSLOVNO IME, SEDIŠTE, PEČAT I ŠTAMBILJ I STATUSNE PROMENE
Član 7.

Preduzede posluje pod slededim poslovnim imenom : Javno komunalno preduzede
”Lim” Prijepolje.
Skradeno poslovno ime preduzeda je: JKP ”Lim” Prijepolje.
O promeni poslovnog imena odlučuje Nadzorni odbor Preduzede, uz saglasnost
osnivača.
Član 8.
Sedište Preduzeda je u Prijepolju, Ulica Branka Radičevida broj 30.
O promeni sedišta Preduzeda odlučuje Nadzorni odbor, uz saglasnost osnivača.
Član 9.
Dan Preduzeća je 20. maj.
Nadzorni odbor Preduzeda odlučuje o načinu obeležavanja Dana Preduzeda.
Član 10.
Preduzede poseduje svoj pečat i štambilj sa ispisanim tekstom na srpskom jeziku,
diriličnim pismom i bosankom jeziku, latiničnim pismom.
Pečat je okruglog oblika i sadrži puno poslovno ime: Javno komunalno preduzede ”Lim”
Prijepolje.
Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži puno poslovno ime: Javno komunalno
preduzede ”Lim” Prijepolje i mesto za datum i broj.
Preduzede može imati svoj znak koji utvrđuje Nadzorni odbor uz saglasnost osnivača.
Član 11.
Preduzede posluje kao jedinstvena radna celina.
Aktom direktora Preduzeda uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova.
Član 12.
O statusnim promenama Preduzeda odlučuje Nadzorni odbor Preduzeda uz saglasnost
osnivača.
DELATNOST JAVNOG PREDUZEĆA
Član 13.

Pretežna delatnost Preduzeća je:
3600 – skupljanje, prečišdavanje i distribucija vode.
Osim navedene pretežne delatnosti, Preduzede de se baviti i drugim delatnostima, kao
što su:
3700 uklanjanje otpadnih voda;
3530 snabdevanje parom i klimatizacija;
3811 sakupljanje otpada koji nije opasan;
9603 pogrebne i srodne delatnosti;
8129 usluge ostalog čišdenja;
8130 usluge uređenja i održavanja okoline;
4321 postavljanje električnih instalacija;
4221 izgradnja cevovoda;
4322 postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema.
Preduzede može bez upisa u registar da vrši i druge delatnosti koje služe obavljanju
pretežne delatnosti, kao i delatnosti utvrđenje Odlukama ili drugim aktima osnivača, ukoliko za
te delatnosti ispunjava uslove predviđene zakonom.
O promeni delatnosti Preduzeda odlučuje Nadzorni odbor, uz saglasnost osnivača, u
skladu sa zakonom.
VI ZASTUPANJE PREDUZEĆA
Član 14.

Preduzeće zastupa i predstavlja direktor.
Član 15.
U slučaju odsutnosti ili sprečenosti direktora, Preduzede zastupa lice koje odredi
direktor.
Član 16.
Direktor Preduzeda može, u okviru svojih ovlašdenja, dati drugom licu pismeno
punomodje da zastupa Preduzede.
IMOVINA PREDUZEĆA
Član 17.

Iznos osnovnog kapitala Preduzeda utvrđen je Odlukom o izmeni Odluke o
organizovanju komunalne radne organizacije „Lim“ Prijepolje kao Javno komunalno preduzede.
Imovinu Preduzeda čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčanim
sredstvima, hartijama od vrednosti i drugim imovinskim pravima sa kojima raspolaže Preduzede
u skladu sa zakonom, uključujudi prava korišdenja na stvarima u javnoj svojini.
Preduzede može koristiti sredstva u javnoj i drugim oblicima svojine, u skladu sa
zakonom, odlukom osnivača i posebnim ugovorom kojim se regulišu međusobni odnosi, prava i
obaveze.
Član 18.
Sredstva u javnoj svojini mogu se ulagati u imovinu Preduzeda u skladu sa zakonom i
aktima osnivača.
Po osnovu ulaganja sredstava iz stava 1 ovog člana osnivač stiče udele u Preduzedu kao i
prava po osnovu tih udela.
Član 19.
O povedanju ili smanjenju imovine Preduzeda odlučuje osnivač u skladu sa zakonom.
Član 20.
Preduzede u obavljanju svojih delatnosti, stiče i pribavlja sredstva iz slededih izvora: – prodajom proizvoda i usluga, – iz kredita, – iz donacija i poklona, – iz budžeta osnivača i budžeta Republike Srbije, – iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

VIII PRAVA I OBAVEZE PREDUZEĆA I OSNIVAČA I OBEZBEĐIVANJE ZAŠTITE OPŠTEG
INTERESA

Član 21.
Prava, obaveze i odgovornost osnivača prema Preduzeću i Preduzeća prema osnivaču
kao i obezbeđivanje zaštite opšteg interesa u Preduzeću uređena su Odlukom o izmeni Odluke
o organizovanju komunalne radne organizacije „Lim“ Prijepolje kao Javnog komunalnog
preduzeda.
IX PLANIRANJE RADA I RAZVOJA
Član 22.

Unapređenje rada i razvoja Preduzeda zasniva se na dugoročnom i srednjoročnom planu
rada i razvoja, koji donosi Nadzorni odbor Preduzeća.
Za svaku kalendarsku godinu Preduzede donosi Godišnji program poslovanja.
Član 23.
Planovi i programi Preduzeda dostavljaju se Skupštini opštine Prijepolje na način i u
rokovima predviđenim zakonom.
Planovi i programi se smatraju donetim kada na njih saglasnost da Skupština opštine
Prijepolje.
POSLOVANJE, UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI,
POKRIĆE GUBITAKA I SNOŠENJE RIZIKA
Član 24.

Preduzede posluje po tržišnim uslovima, u skladu sa zakonom.
Član 25.
U obavljanju svoje pretežne delatnosti, Preduzede svoje proizvode i usluge može
isporučivati, odnosno pružati i korisnicima sa teritorije drugih opština i gradova, pod uslovom
da se ni na koji način ne ugrožava stalno, kontinuirano i kvalitetno snabdevanje krajnjih
korisnika sa teritorije opštine Prijepolje.
Isporuku proizvoda i pružanje usluga iz stava 1. ovog člana Preduzede obavlja u skladu sa
posebno zaključenim ugovorima.
Član 26.
Poslovni rezultat Preduzede utvrđuje se u vremenskim periodima, na način i po
postupku utvrđenim zakonom.
Dobit Preduzeda, utvrđena u skladu sa zakonom može se raspodeliti za povedanje
osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namene u skladu sa zakonom i posebnom odlukom
Skupštine opštine.
Pokride gubitaka vrši se u skladu sa zakonom iz kapitala Preduzeda, ili iz sredstava
osnivača ako nema mogudnosti da se pokrije iz kapitala, ako tako odluči osnivač, ili na drugi
način.
Odluku o raspoređivanju dobiti donosi Nadzorni odbor, uz saglasnost Skupštine opštine.

Član 27.
Menadžment Preduzeda definiše način na koji će Preduzeće upravljati rizicima u skladu
sa zakonom.

XI USLOVI I NAČIN ZADUŽIVANJA

Član 28.

Preduzeće se može zaduživati samo pod uslovom da je finansijski i kreditno sposobno da
preuzme otplatu zajma.
Preduzeće se može kratkoročno zaduživati za finansiranje deficita tekude likvidnosti koje
nastaje usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima Preduzeda.
Ukupan iznos zaduživanja iz stava 2 ovog člana mora se vratiti pre kraja poslovne godine
u kojoj je ugovoreno i ne može se refinansirati ili preneti u narednu poslovnu godinu.
Preduzede se može dugoročno zaduživati samo radi finansiranja ili refinansiranja
kapitalih investicionih rashoda predviđenih programom poslovanja, uz saglasnost osnivača.
Iznos neizmirenog dugoročnog zaduženja za kapitalne investsicione rashode iz stava 4
ovog člana, ne može biti vedi od 50% ukupno ostvarenih tekudih prihoda Preduzeda u
prethodnoj godini.
Iznos neizmirenog dugoročnog zaduženja za kapitalne investicione rashode iz stava 4
ovog člana, ne može biti vedi od 50% ukupno ostvarenih tekudih prihoda Preduzeda u
prethodnoj godini.
Iznos glavnice i kamate koji dospeva u svakoj godini na sva neizmirena dugoročna
zaduživanja za kapitalne investicione rashode iz stava 4 ovog člana, ne može biti vedi od 15%
ukupno ostvarenih tekudih prihoda Preduzeda u prethodnoj godini.
Preduzede je obavezno da u cilju zaduženja pod najpovoljnijim tržišnim uslovima
sprovede postupak javne nabavke u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

XII ORGANI PREDUZEĆA

Član 29.
Upravljanje u Preduzedu je organizovano kao jednodomno.
Organi Preduzeća su:
1) Nadzorni odbor
2) direktor.

1) Nadzorni odbor
Član 30.
Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana koje imenuje Skupština opštine, na period
od 4 godine, pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim zakonom.
Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenih, a na predlog direktora
preduzeda.
Član 31.
Za predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje se lice koje ispunjava sledede
uslove:
da je punoletno i poslovno sposobno;
da ima stečeno visoko obrazovanje tredeg ili drugog stepena, odnosno na osnovnim
studijama u trajanju od najmanje 4 godine;
da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije
obavljanje je osnivano preduzede;
najmanje 3 godine iskustva na rukovodedem položaju;
da poseduje stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnih upravljanja;
da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za kriminalna dela protiv privrede,
pravnog saobradaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti
zabrane obavljanja pretežne delatnosti Preduzeda.
Član 32.
Mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su
imenovani, ostavkom ili razrešenjem.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora razrešavaju se pre isteka perioda na koji su
imenovani, ukoliko: – Nadzorni odbor ne dostavi osnivaču na saglasnost godišnji program poslovanja, – osnivač ne prihvati finansijski izveštaj Preduzeda, – propuste da preduzmu neophodne mere pred nadležnim organima u slučaju
postojanja sumnje da odgovorno lice Preduzeda deluje na štetu Preduzeda kršenjem
direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem i na drugi način.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora mogu se razrešiti pre isteka perioda na koji su
imenovani, ukoliko Preduzede ne ispuni godišnji program poslovanja ili ne ostvari ključne
pokazatelje učinka.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje
dužnosti do imenovanja novog Nadzornog odbora, odnosno imenovanje novog predsednika ili
člana Nadzornog odbora.
Član 33.
Nadzorni odbor:
1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Preduzeda i stara se o njihovoj
realizaciji;
2) usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja;
3) donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača;
4) nadzire rad direkitora;
5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem preduzeda;
6) uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje
i politiku upravljanja rizicima;
7) utvrđuje finansijske izveštaje Preduzeda i dostavlja ih osnivaču radi davanja
saglasnosti;
8) donosi statut uz saglasnost osnivača,
9) odlučuje o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz saglasnost
osnivača;
10) donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrida gubitka uz saglasnost
osnivača;
11) daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom,
Statutom i Odlukom osnivača;
12) zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa direktorom Preduzeda.
13) vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom, Statutom i propisima kojima se
utvrđuje pravni položaj privrednih društava.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na
direktora ili drugo lice u Preduzedu.
Član 34.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajudu naknadu za rad u
Nadzornom odboru.
Visinu naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje osnivač, a ne
može biti veda od 40% bruto plate direktora Preduzeda.
2) Direktor
Član 35.
Za direktora Preduzeda imenuje se lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o
radu.
Za direktora Preduzeda može biti imenovano lice koje pored zakonom propisanih opštih
uslova ispunjava sledede posebne uslove: –
da ima stečeno visoko obrazovanje tredeg ili drugog stepena, odnosno na osnovnim
studijama u trajanju od najmanje 4 godine, smer ekonomski, pravni ili tehnički – – –
da ima najmanje 3 godine radnog iskustva;
da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobradaja i službene
dužnosti
da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna
delatnost Preduzeda.
Član 36.
Direktor Preduzeda imenuje se po sprovedenom javnom konkursu.
Član 37.
Javni konkurs sprovodi komisija za imenovanje direktora.
Komisiju obrazuje Skupština opštine Prijepolje.
Postupak za imenovanje direktora Preduzeda uređen je Zakonom i opštinskim odlukama.
Član 38.
Direktora Preduzeda imenuje Skupština opštine na period od 4 godine.
Direktor Preduzeda zasniva radni odnos na određeno vreme.
Član 39.
Direktor Preduzeća:
1) predstavlja i zastupa Preduzeće;
2) organizuje i rukovodi procesom rada;
3) vodi poslovanje Preduzeća;
4) odgovara za zakonitost rada Preduzeća;
5) predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo
sprovođenje;
6) predlaže finansijske izveštaje;
7) izvršava odluke Nadzornog odbora;
8) vrši druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Preduzeća.
Član 40.
Direktor ima pravo na zaradu, a može imati pravo na stimulaciju u slučaju kad Preduzede
posluje sa pozitivnim poslovnim rezultatima.
Odluku o isplati stimulacije donosi Skupština opštine.
Član 41.
Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom ili
razrešenjem.
Član 42.
Predlog za razrešenje može podneti Nadzorni odbor Preduzeda.
Predlog za razrešenje mora biti obrazložen sa precizno navedenim razlozima zbog kojih
se predlaže razrešenje.
Član 43.
Skupština opštine može razrešiti direktora pod uslovima predviđenim zakonom.
Član 44.
Ukoliko protiv direktora stupi na snagu optužnica za krivična dela protiv privrede,
pravnog saobradaja ili službene dužnosti, Skupština opštine donosi rešenje o suspenziji.
Suspenzija traje dok se postupak pravosnažno ne okonča.
Član 45.
Skupština opštine imenuje vršioca dužnosti direktora u slededim slučajevima:
1) ukoliko direktoru prestane mandat zbog isteka perioda na koji je imenovan, zbog
podnošenja ostavke ili u slučaju razrešenja pre isteka mandata;
2) ukoliko bude doneto rešenje o suspenziji direktora;
3) u slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti direktora.

Vršilac dužnosti može biti imenovan na period koji nije duži od 6 meseci.
U naročito opravdanim slučajevima Skupština opštine može doneti odluku o imenovanju
vršioca dužnosti direktora na još jedan period od 6 meseci.

IMOVINA KOJA SE NE MOŽE OTUĐITI I RASPOLAGANJE
STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI

Član 46.
Preduzede ne može otuđiti imovinu vede vrednosti, koja je u funkciji obavljanja pretežne
delatnosti Preduzeda za čije je obavljanje osnovano, bez prethodne saglasnosti nadležnog
organa osnivača.

POREMEĆAJI U RADU USLED VIŠE SILE

Član 47.
U slučaju poremedaja u poslovanju Preduzeća Skupština opštine, može preduzeti mere
propisane zakonom, radi obezbeđenja uslova za nesmetano funkcionisanje Preduzeda i
obavljanje delatnosti od opšteg interesa, a naročito:

– promenu unutrašnje organizacije Preduzeda;

– razrešenje Nadzornog odbora i direktora i imenovanje privremenog organa
Preduzeća;

– ograničenje prava pojedinih delova Preduzeća da istupaju u pravnom prometu sa
tredim licima;

– ograničenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim sredstvima u javnoj svojini.

Član 48.
Štrajk je prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih i
ekonomskih interesa po osnovu rada.
U Preduzedu pravo na štrajk zaposleni ostvaruju u skladu sa zakonom, Kolektivnim
ugovorom i posebnim aktom osnivača.
U slučaju štrajka radnika Preduzeda, mora se obezbediti minimum procesa rada u
obavljanju delatnosti od opšteg interesa.
Minimum procesa rada posebnom odlukom utvrđuje Skupština opštine u skladu sa
zakonom.

RADNI ODNOSI

Član 49.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa uređuju se Kolektivnim
ugovorom ili Pravilnikom o radu odnosno Ugovorom o radu u skladu sa zakonom i aktima
osnivača.
Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu odnosno Ugovor o radu mora biti saglasan sa
zakonom, Opštim i Posebnim kolektivnim ugovorom.
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Član 51.
Prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošdu i zdravljem na radu ostvaruju se u
skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona, a bliže se uređuju Kolektivnim
ugovorom, opštim aktima Preduzeda ili ugovorom o radu.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Član 52.
Preduzede je dužno da u obavljanju svoje delatnosti obezbeđuje potrebne uslove za
zaštitu i unapređenje životne sredine i da sprečava uzroke i otklanja štetne posledice koje
ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti čovekove sredine.
Preduzede je dužno da u obavljanju delatnosti čuva vrednosti prirode i obezbeđuje
potrebne uslove za zaštitu i unapređenje čovekove sredine i da sprečava uzroke i otklanja
štetne posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti čovekove sredine.
JAVNOST RADA PREDUZEĆA
Rad Preduzeća je javan.
Član 53.
Za javnost rada Preduzeća odgovoran je direktor.
DOSTUPNOST INFORMACIJA
Član 54.
Dostupnost informacija od javnog značaja Preduzede vrši u skladu sa odredbama zakona
koji reguliše oblast slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.
POSLOVNA TAJNA
Član 55.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci utvrđeni odlukom direktora ili
Nadzornog odbora Preduzeda čije bi saopštavanje neovlašdenom licu bilo protivno poslovanju
Preduzeda i štetilo bi njegovom poslovnom ugledu i interesima.
STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI

Član 56.
Opšti akti Preduzeda su Statut i drugi opšti akti utvrđeni zakonom.
Statut je osnovni opšti akt Preduzeda
Drugi opšti akti Preduzeda moraju biti u saglasnosti sa Statutom Preduzeda.
Pojedinični akti koje donose organi i ovlašdeni pojedinci u Preduzedu, moraju biti u
skladu sa opštim aktima Preduzeda

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Nadzorni odbor Preduzeća.

Član 58.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Preduzeća koji je donet
na sednici Upravnog odbora Preduzeda dana 03.06.1992.

Član 59.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli
Preduzeća, a primenjivade se od dana davanja saglasnosti od strane osnivača

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „LIM“ PRIJEPOLJE

Broj :
Datum :
P r i j e p o lj e

UPRAVNI ODBOR
ZAMENIK PREDSEDNIKA
Hitko Bašović