Nadzorni odbor

Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Članovi Nadzornog odbora JKP "Lim" Prijepolje:

1. Marko Mandić, dipl.ecc - predsednik
2. Dragana Golubović, dipl. pravnik - član (ispred zaposlenih)
3. Mersid Mekić, profesor biologije - član

 

Član 33.

            Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana koje imenuje Skupština opštine, na period od 4 godine, pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim zakonom.

            Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenih, na način i po postpku koji je utvrđen Statutom JKP ''Lim'' Prijepolje.

           

Član 34.

            Za predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:

-          da je punoletno i poslovno sposobno;

-          da ima stečeno visoko obrazovanje trećeg ili drugog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine;

-          da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnivano javno preduzeće;

-          najmanje 3 godine iskustva na rukovodećem položaju;

-          da poseduje stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnih upravljanja;

-          da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za kriminalna dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog preduzeća.

Član 35.

            Mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili razrešenjem.

            Predsednik i članovi Nadzornog odbora razrešavaju se pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko:

            - Nadzorni odbor ne dostavi osnivaču na saglasnost godišnji program poslovanja,

            - osnivač ne prihvati finansijski izveštaj Javnog preduzeća,

            - propuste da preduzmu neophodne mere pred nadležnim organima u slučaju postojanja sumnje da odgovorno lice Javnog preduzeća deluje na štetu Javnog preduzeća kršenjem direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem i na drugi način.

            Predsednik i članovi Nadzornog odbora mogu se razrešiti pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko Preduzeće ne ispuni godišnji program poslovanja ili ne ostvari ključne pokazatelje učinka.

            Predsednik i članovi Nadzornog odbora kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja novog Nadzornog odbora, odnosno imenovanje novog predsednika ili člana Nadzornog odbora.

Član 36.

            Nadzorni odbor:

            1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji;

            2) usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja;

            3) donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača;

            4) nadzire rad direkitora;

            5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem preduzeća;

            6) uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku upravljanja rizicima;

            7) utvrđuje finansijske izveštaje preduzeća i dostavlja ih osnivaču radi davanja saglasnosti;

            8) donosi statut uz saglasnost osnivača,

            9) odlučuje o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz saglasnost osnivača;

            10) donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka uz saglasnost osnivača;

            11) daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom i Odlukom osnivača;

            12) zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa direktorom Preduzeća.

            13) vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom, Statutom i propisima kojima se utvrđuje pravni položaj privrednih društava.

            Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u Preduzeću.

Član 37.

            Predsednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru.

            Visina naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora ne može biti veća od 40% bruto plate direktora preduzeća koju utvrđuje osnivač.

 

Pročitano 9681 puta

Korisni linkovi

opstina

Najnoviji članci